วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2554

แบบทดสอบเรื่อง การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )

1. Rob  is  the ...................  of  the  ten  boys.
a) good                        b) well                         c) best                          d) better 
2. The baby  drinks ............... milk  than  the  man.
            a) much                       b) many                       c) more                        d) most 
3. Miss  Universe is  the  .....................  beautiful  girl.
a) most                         b) more                        c) better                       d) little 
4. Anna  has  two  sons.  Nut  is  ......................, Nop  is  .................. .
a) young , old                                      b) younger, older        
c) the youngest ,  the  oldest                d) most  young  ,  most  old 
5. In Thailand , April is the  .....................  month of the year.
a) colder                      b) coldest                     c) hotter                       d) hottest
6. Linda's dress  is  .....................  Nuch’s dress.
a) more  pretty  than                b) prettier  than           
c) the  most  pretty                  d) the  prettiest
7. The  snake  is  ..................   the  worm.
a) shorter  than                         b) shortest  than          
) longer  than                           d) longest  than
8.  He  is  my  ...................  friend.
a) more beautiful         b) better                       c) best                          d) faster
9. This film is  ...............  interesting than that one.
a) very                         b) much                       c) most                         d) more
10. Art is....................  of all  subject.
a) more  easier                         b) the  easiest              
c) the  most  easy                     d) easy  than

1 ความคิดเห็น: