วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives )


การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ( Comparison of Adjectives ) เป็นการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ที่ไปแสดงคุณภาพของนามเพื่อจะบอกให้รู้ว่านามนั้นมีลักษณะ เท่าเทียมกันหรือไม่ อย่างไร แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

  • การเปรียบเทียบขั้นปกติ ( Positive Degree ) ใช้เปรียบเทียบความเท่าเทียมกัน ไม่เท่าเทียมกัน เช่น long, short, small , big , fast, slow เป็นต้น
  • การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนาม 2 จำนวน เช่น longer, shorter, smaller, bigger , faster, slower เป็นต้น
  • การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ( Superlative Degree ) ใช้เปรียบเทียบกับนามที่มีจำนวนตั้งแต่ 3 ขึ้นไป เช่น longest, shortest, smallest, biggest เป็นต้น
                                             
การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์  
(The Comparison of Adjective)
วิธีการเปลี่ยนคำคุณศัพท์ขั้นปกติให้เป็นขั้นกว่าและขั้นสูงสุด
         1. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวที่ล้งท้ายด้วยตัวสะกด 2 ตัว หรือที่มีตัวสะกดตัวเดียวแต่มีสระ 2 ตัว ให้เติม -er เพื่อทำเป็นขั้นกว่าและเติม -est เพื่อทำเป็นขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Long Longer Longest
Small Smaller smallest
         2. คำคุณศัพท์พยางค์เดียวมีสระตัวเดียวและตัวสะกดตัวเดียวให้ Double ตัวสะกดก่อนและเติม -er ในชั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Hot Hotter Hottest
Big Biger biggest
       
3. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -y และหน้า y เป็นพยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น I ก่อนแล้วเติม -er ในขั้นกว่าแลเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Happy Happier Happiest
Lucky Luckier luckiest
ถ้าหน้า y เป็นสระเติม -er และ -est ได้เลยเช่น

       4. คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -e อยู่แล้ว เติมเฉพาะ -r ในขั้นกว่าและเติม -st ในขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Fine Finer Finest (ดีงาม)
True Truer Truest(จริง)
      5. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ที่ลงท้ายด้วย -er,-re,-leและ -owให้เติม -er ในขั้นกว่าและเติม -est ในขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Clever Cleverer Cleverest(ฉลาด)
Bitter Bitterer Bitterest(ขม)
   
 6. คำคุณศัพท์ 2 พยางค์ที่มีเสียงยาว ให้เติม more ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นกว่าและเติม most ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Fertile More fertile Most fertile(สมบูรณ์)
Selfish More selfish Most selfish(เห็นแก่ตัว)
      7. คำคุณศัพท์บางตัวจะเติม -er หรือใช้ more ในขั้นกว่าและเติม -est หรือ most ในขั้นสูงสุดก็ได้ เช่น
      8. คำคุณศัพท็ที่มีตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป ให้เติม more ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นกว่าและเติม most ข้างหน้าเพื่อทำเป็นขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Difficult More difficult Most difficult
Diligent More diligent Most diligent
     9. คำคุณศัพท์ที่มีรูปมาจากคำกริยา จะมีกี่พยางก็แล้วแต่ให้ใช้ more นำหน้าในขั้นกว่าและใช้ most นำหน้าในขั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Bored (เบื่อ) More bored Most bored
Boring (น่าเบื่อ) More boring Most boring
    10. คำคุณศัพท์ต่อไปนี้จะเปลี่ยนแปลงรูปในชั้นกว่าและชั้นสูงสุด เช่น
Positive Comparative Superlative
Good Better Best (ดี)
Bad Worse Worst(เลว)
Little Less Least(น้อย)
Much/many More Most(มาก)
Far Farther/further Furthest(ไกล)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น